Countdown To Extinction - 1992

1994

Cryptic Writings - 1997

Risk - 1999

JVC Maximum Rock - Tour - 2000

Promo - 2000

The World Needs A Hero - 2001

The System Has Failed - World Tour - 2005

The System Has Failed - World Tour - 2006

United Abominations - World Tour - 2007

United Abominations - World Tour - 2008

United Abominations - World Tour - 2009

Endgame - 2010

2011

Thirteen - 2012